2021 ж. Кара-Балта шаарынын социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын ишке ашыруу боюнча
иш-аракеттер планын аткарылышы

Выполнение Плана действий
по реализации Программы социально-экономического развития города Кара-Балта за 2021г.

Программа 2021 кыргызча

Программа 2021 русский вариант

 

Кара-Балта шаарынын 2021-ж. социалдык-экономикалык өнүгүүсү
боюнча маалымат.
Кара-Балта шаарынын 2021-жылга социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн планында белгиленген милдеттерди ишке ашыруу,
экономиканы эффективдүү өстүрүү максатында төмөндөгүлөр аткарылып
жатат:
Бюджет аткарылышы боюнча
Атайын эсепке алуу менен кирешелер жана чыгашалар каражаттары: Киреше 238 миллион 769 миң 100 сомду, чыгаша 220 миллион 690 миң 200 сомду түздү. Бюджеттин профицити 18,1 миллион сомду түздү. Киреше боюнча 228 млн 858 миң 500 сом такталган пландын аткарылышы 104,3%ды түздү.

 

Информация по социально-экономическому развитию г. Кара-Балта за
2021год.
В целях реализации задач, поставленных в плане социально-экономического развития г. Кара-Балта на 2021год, эффективного роста экономики проводится следующее:

Об исполнении бюджета

Доходы и расходы с учетом спец. средств:
Доходы составили 238 млн 769 тысяч 100 сом, расходы — 220 млн 690 тысяч 200 сом. Профицит бюджета составил — 18,1 млн сом.
Исполнение по доходам составило 104,3% к уточненному плану 228 млн 858 тысяч 500 сом.

Соцэконо развитие за 2021 год кыргызча (уточненный)

Соцэконоразвитие 2021 русский вариант

Подпись на кыргызском. Последнее

 

Шилтемелерди жүктөп алуу менен көбүрөөк маалымат аласыз

Скачайте ссылку и вы узнаете более подробную информацию