Кыргыз Республикасынын Жаныбарларды жана жаныбарлардан алынган азыктарды идентификациялоо жөнүндө Мыйзамынын 4- беренесине ылайык жаныбарларды каттоого жана идентификациялоого карата негизги талаптар:
1. Кыргыз Республикасынын аймагындагы жаныбарлар багылган жана көбөйтүлө турган чарбалар каттоодон милдеттүү өткөрүлүүгө, ал эми табигый эркин абалында жүргөн (жапайы) жаныбарларды кошпогондо, жаныбарлар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген мөөнөттө идентификациялоодон жана каттоодон өткөрүлүүгө тийиш.
2. Кыргыз Республикасынын аймагында идентификацияланбаган жаныбарларды сатып өткөрүүгө жана союуга тыюу салынат.
Закон Кыргызской Республики «Об идентификации животных и продуктов животного происхождения».
☝Статья 4. Основные требования к регистрации и идентификации животных
1. Хозяйства на территории Кыргызской Республики, где содержатся и разводятся животные, подлежат обязательной регистрации, а животные — идентификации и регистрации в сроки, установленные Правительством Кыргызской Республики, за исключением животных (диких), находящихся в состоянии естественной свободы.
2. На территории Кыргызской Республики запрещаются реализация и убой не идентифицированных животных.