Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков  8-январда кол койгон Жарлыкка ылайык, 2020-жыл Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыяланды.

Кыргызстан узак мөөнөттүү келечекте инновацияларга жана билимге негизделген өнүккөн маалыматтык коом өлкөсү болушу керек, мамлекет адамдык капиталды өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүшү зарыл.

Буга чейинки эки жылда региондорду мындан ары өнүктүрүү үчүн негизги пайдубалдар түптөлдү. Санариптештирүүнүн алкагында сапаттуу мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча масштабдуу иштер жасалды.

Алар менен катар мамлекеттик саясаттын маанилүү багыты катары балдарды, өзгөчө жетим, оор турмуштук абалда калган жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарды колдоо дагы Жарлык аркылуу белгиленген.

Өлкөнүн аймактарын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясат ата мекендик экономиканы өнүктүрүүгө багытталган чаралардын комплексин камтыйт. Анын ичинде үй-бүлө институтуна, балдарды социалдык жактан коргоонун деңгээлине таасир эткен ички миграцияны кыскартуу максаты да коюлууда.

Бул тенденцияны эске алуу менен быйылкы жылы мамлекет өсүп келе жаткан муунду тарбиялоо боюнча үй-бүлөлүк салттарды бекемдөө маселелерине өзгөчө көңүл бурат.

Жарлыкка ылайык, өлкөнүн мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын маанилүү милдети катары региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды ар тараптуу колдоо боюнча иш-чараларды ишке ашыруу аныкталды.

                            ***********************

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков  8 января, подписал Указ, согласно которому 2020 год объявлен Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей.

Кыргызстан в долгосрочной перспективе должен стать страной развитого информационного общества, основанного на инновациях и знаниях, государству необходимо создавать благоприятные условия для развития человеческого капитала.

В предыдущие два года были заложены основы, которые сформировали предпосылки для дальнейшего развития регионов. В рамках цифровизации страны проведена масштабная работа по повышению доступности к качественным государственным и муниципальным услугам.

Наряду с ними, важным направлением государственной политики Указом обозначена — поддержка детей, особенно детей-сирот, детей в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Государственная политика по развитию регионов страны охватывает комплекс мер, направленных на развитие отечественной экономики. В том числе ставится цель сократить внутреннюю миграцию, которая имеет влияние на институт семьи, уровень социальной защиты детей.

С учетом этой тенденции в нынешнем году государство особое внимание уделит вопросам укрепления семейных традиций по воспитанию подрастающего поколения.

Согласно Указу, важнейшей задачей государственных органов и органов местного самоуправления страны определена реализация мер по развитию регионов, цифровизации страны и комплексной поддержке детей.