2021-жылдын 31-мартынан тартып Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Дүйнөлүк банк жана Азия  инфраструктуралык инвестиция банкы тарабынан каржыланган «Кыргыз Республикасынын жеке жана финансы секторуна шашылыш колдоо» долбоорун ишке ашырууда.

Бул долбоордун биринчи компонентинин алкагында 72 млн АКШ доллары өлчөмүндө микро, чакан жана орто ишканаларга кайтарымдуу финансалык жардам  пайызсыз негизде жана кыргыз сомунда берилет. Жеке секторду каржылоо тандалган коммерциялык банктар аркылуу  ишке ашырылат, алар финансалык жардамды берүү жана кайтаруу боюнча агеттик кызматтарды аткарышат.

Кыргыз Республикасынын Финанся министрлиги төмөндөгү банктар менен келишим түзөт:

«Айыл Банк» ААК

«Керемет Банк» ААК

«РСК Банк» ААК

«Халык Банк»- Кыргызстан ААК

«Дос-Кредобанк» ААК

«Капитал Банк» ААК

 

С 31 марта 2021 года Министерство финансов Кыргызской Республики реализует проект «Экстренная поддержка частного и финансового сектора Кыргызской Республики», финансируемый Всемирным банком и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

В рамках первого компонента данного проекта будет оказана возвратная финансовая помощь микро, малым и средним предприятиям в размере 72 млн долларов США на беспроцентной основе  в кыргызских сомах. Финансирование частного сектора осуществляется через избранные коммерческие банки, которые предоставляют агентские услуги по предоставлению и погашению финансовой помощи.

Министерство финансов Кыргызской Республики заключает договор со следующими банками:

АО «Айыл Банк»

АО «Керемт Банк»

ОАО «РСК Банк»

«Народный Банк — Кыргызстан» АО

АО «Дос-Кредобанк»

АО «Капитал Банк»