Ураматтуу шаардын тургандары!

Сиздерди биздин сүйүктүү шаарыбыз Кара-Балтанын 46 жылдык маарекеси менен куттуктайбыз. Ар бир шаардын адамдардыкындай эле өзүнүн мүнөзү, өзүнүн тагдыры болот. Карабалталыктар сабырдуу, акылман жана тынч эл болот деп, бекеринен айтылбаса керек. Анын адамдары кайраттуу, эр жүрөк жана чыныгы мекенчилдер. Биздин шаарыбыздын да мүнөзү дал ушундай.

Кара-Балта шаары 46 жылдан бери Кыргызстандын экономикасынын ишенимдүү жөлөгү болуп кала берүүдө. Ал бүгүн зор экономикалык жана маданий потенциалга ээ. Чүй облусунун өнөр жай продукциясынын 65% Кара-Балта шаарына таандык. Шаар негизделгенден баштап, өнөр жай борбору болуп эсептелет,  бирок анын өзгөчөлүгү жалаң гана эмгек аркылуу гана  чектелбестен, Кара-Балтанын жетишкендиги- бул анын калкы.    Шаарыбыздын аталышы айгинелеп тургандай, бул жерде ким төрөлүп, өсүп, ким кайсы бир убакта келип,  өз тагдырын аны менен байланыштырса – ал анын кичи  Мекени экенди болуп калгандыгынан  кабар берип турат.  Биз чынында эле биздин шаарыбыздын тарыхы жана анын салты, азыркы убактагы жетишкендиктери жана эң негизги байлыгы болгон күжүрмөн, таланттуу, келечеги бар максаттуу, айкөл, меймандос адамдары  менен байланыштырып,  сыймыктанабыз.

Бул шаарыбыздын жана өлкөбүздүн тарыхында унутулгус из калтырган жана эмгегинен баар тапкан,  күжүрмөн жана таланттуу адамдардын мекени. Чындыгында эле, биздин шаарыбыздын азыркы  турган турпатын өздөрүнүн күн санап кошкон салымдары, эмгектеги жетишкендиктери, сүйүктүү шаарына кам көрүүсү менен карабалталыктар түзүшкөн.  Өсүп келе жаткан жаш муундарга өзгөчө куттуктоо сөздөрүн арнагыбыз келет. Сиздерге биз азыркы күнгө чейин күжүрмөн эмгек менен курган нерселерибизди калтырабыз жана сиздердин аракетиңиздер менен алар андан ары өнүгө тургандыгына ишеним артабыз.

Сиздерге шаарыбыздын өркүндөшүнө өз салымыңыздарды кошууга жардам берүү үчүн  бардык кесиптик жөндөмдөрдү жана билимди  өздөштүрүүгө, кажыбас күч кубат жана чыдамкайлык каалайм!

Бул майрам ар бир үйгө жагымдуу маанай, кутмандуу жолугушуу, баарлашуу тартуулап, шаарыбыздын  андан ары өнүгүшүнө, анын калкынын бейпилдикте жашоосуна жакшы шарттарды жаратууга шыктандыра берсин!

Сиздерге ачык асман, тынчтык доор, чын  ден соолук, бакты таалай каалоо менен бирге, 46 жылдык маарекелүү шаарыбыздын өркүндөй берүүсүн  каалайм.

Кыргызстандын дагы бир ажайын ачып , кубаттуулугун даңазалоого кудуреттүү   Кара-Балта шаарыбыз менен сыймактануубуз арта берсин.

Шаарыбыздын кийинки  мааркелери элибизге, жерибизге, журтубузга жаңы ийгиликтерди, жакшылыктарды, өнүгүүлөрдү , жаңыланууларды ыроолосун!.

Уважаемые жители города!

Поздравляем вас с 46-летием города Кара-Балта. У каждого города, как и у людей, есть свой характер, своя судьба. Неслучайно карабалтинцы — толерантный, мудрый и миролюбивый народ. Его люди — смелые, отважные и настоящие патриоты. Это природа нашего города.

Город Кара-Балта вот уже 46 лет является надежной опорой экономики Кыргызстана. Сегодня он обладает большим экономическим и культурным потенциалом. 65% промышленной продукции Чуйской области приходится на город Кара-Балта. Город Кара-Балта с момента основания является промышленным центром, но его уникальность не ограничивается трудом, достижение Кара-Балты — это его люди.

Как следует из названия нашего города, тот, кто родился и вырос здесь, кто бы ни приехал в какой-то момент и связал с ним свою судьбу, является знаком того, что город стал его родиной. Мы искренне гордимся тем, что соединяем историю и традиции нашего города с трудолюбивыми, талантливыми, перспективными, целеустремленными, щедрыми и гостеприимными людьми, которые являются нашими нынешними достижениями и главным богатством.

Это Родина трудолюбивых и талантливых людей, оставивших неизгладимый след в истории нашего города и нашей страны. По сути, нынешний облик нашего города создали карабалтинцы своим ежедневным вкладом, достижениями в работе, заботой о любимом городе. Отдельное поздравление хотим передать подрастающему поколению. Мы оставляем вам то, что мы создали до сих пор, и надеемся, что благодаря вашим усилиям они будут продолжать расти.

Желаю вам всех профессиональных навыков и знаний, неиссякаемой энергии и терпения, которые помогут вам внести свой вклад в процветание нашего города!

Пусть этот праздник принесет в каждый дом приятную атмосферу, радостные встречи и беседы, вдохновит на дальнейшее развитие нашего города и создаст хорошие условия для мирной жизни его жителей!

Желаю вам открытого неба, эпохи мира, крепкого здоровья и счастья, а также процветания нашему 46-летнему городу.

Будем гордиться нашим городом Кара-Балта, способным раскрыть очередное чудо Кыргызстана и прославить его мощь.

Пусть грядущие праздники нашего города принесут новые успехи, процветание, развитие и обновление нашему народу, нашей земле и нашей стране!

С  уважением, мэр города Кара-Балта    Д. Шакирбаев

 

 

9-сентября 1975 году Указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР Кара-Балте был присвоен статус города.

В состав территории города Кара-Балта вошли 3152 га: 262 га от пгт Кош-Тегирмен, 375 га от пгт Кара-Балта, 105 га от районного центра села Калининского, 260 га от колхоза «Серп и Молот», 10 га от совхоза по откорму скота, 162 га от колхоза имени В.Ленина, 17 га от колхоза имени Ильича, 1961 га от промышленных и прочих учреждений. В 1988 году город расширил свои границы за счет отделения 55 га от села Алексеевка в сторону гор под строительство жилья горожан. Протяженность городской зоны составила по ширине-4,8 км, по длине -7,3 км.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР от 9-сентября 1975 года об образовании города Кара-Балта, в сентябре 1975 года был организован оргкомитет по созданию исполнительного органа власти — городского исполнительного комитета во главе с Т.Р.Рахмановым. Были избраны депутаты в городской совет депутатов трудящихся.

В апреле 1992 года городу был присвоен статус города районного подчинения. В связи с реорганизацией органов управления, г. Кара-Балта был объединен с Калининским районом, который через год был переименован в Жайылский. Так образовалась Жайылская районная государственная администрация.

В 1998 году  согласно Указа Президента Кыргызской Республики от 23 июня 1998 года  «Об организации местного самоуправления в городах районного подчинения» в городе Кара-Балта был  образован исполнительно-распорядительный орган, т.е.Кара-Балтинская  городская Управа и далее, 15 июля 2011 года была в преобразована в мэрию города Кара-Балта